Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Ortodoksisten kanttorien liiton rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ortodoksisten Kanttorien Liiton henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 9.2.2019. Viimeisin muutos 9.2.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Ortodoksisten Kanttorien Liitto r.y.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Liiton sihteeri; Eija Honkaselkä, eija.honkaselka@ort.fi, puh. 050 411 98 45

Liiton puheenjohtaja; Riikka Patrikainen, riikka.patrikainen@ort.fi, puh. 050 4645 281

3. Rekisterin nimi

Ortodoksisten Kanttorien liiton jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yhdistyslaki. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on seurata yhdistyksen jäsenmäärää, mahdollistaa jäsenmaksujen perintä sekä tiedottaa jäsenille liiton toiminnasta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, jäsenmaksun maksupäivämäärä, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tiedot poistetaan jäsenyyden päättyessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään jäseneksi liityttäessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään tallennettuna salasanalla suojatussa tiedostossa sihteerin tietokoneella ja arkistomapissa. Tietoja säilytetään hallituksen jäsenien salatussa palvelinympäristössä. Palvelinympäristö on vartioidussa ympäristössä ja fyysinen sekä tekninen sisäänpääsy tarjotaan sinne ainoastaan luvan saaneille. Muokkausoikeus on sihteerillä sekä puheenjohtajalla. Varmuuskopiota säilytetään liiton tiedontallennusvälineellä (USB-muistitikku).

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, noin kuukauden kuluessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, noin kuukauden kuluessa.