Yhdistyksen säännöt

logo_OKL

Ortodoksisten Kanttorien Liitto ry

SÄÄNNÖT

1.
Yhdistyksen nimi on Ortodoksisten Kanttorien Liitto ja sen kotipaikka on Iisalmen kaupunki. Yhdistyksen toimialue on koko valtakunta.

2.
Liiton tarkoituksena on

a) toimia yhdyssiteenä maamme ortodoksisen kirkkokunnan kanttorien ja muitten musiikkialaan innostuneiden henkilöitten välillä

b) edistää kulloinkin parhaimmaksi katsomallaan tavalla kanttorien ammatillista kehitystä

c) edistää kirkkokuoro- ja kansanlaulua seurakunnissa

d) kehittää kanttorien henkisiä harrastuksia

e) valvoa kanttorien palkka- ym. ammatillisia etuja

Tämän saavuttamiseksi Liitto voi järjestää yhteisiä kokouksia, kursseja, luentoja, neuvonta- ja esitelmätilaisuuksia, laulupäiviä ja konsertteja. Kanttorien etuja valvoessaan Liitto voi asettua yhteyteen arkkipiispan, kirkollishallituksen, kirkolliskokouksen ym. viranomaisten sekä yksityisten henkilöitten kanssa. Liitto edustaa jäseniään virastoissa, antaa lausuntoja ja tekee esityksiä sekä julkaisee alaansa käsittelevää kirjallisuutta.

3.
Liiton jäseniksi johtokunta hyväksyy Suomen ortodoksisessa kirkkokunnassa olevat kanttorin pätevyyden omaavat, kanttorin virasta eläkkeellä olevat ja kanttoriksi opiskelevat henkilöt. Liiton kannattaja- tai ainaisjäseniksi voidaan yleisessä kokouksessa hyväksyä henkilöt, jotka edistävät Liiton toimintaa ja suorittavat kannattaja- tai ainaisjäsenmaksun. Liiton kunniajäseniksi voi yleinen kokous johtokunnan esityksestä valita erikoisesti ansioituneita henkilöitä.

Vuosi- ja yleisessä kokouksesssa on jokaisella Liiton jäsenellä yksi (1) ääni, entiset jäsenet säilyttävät saavuttamansa oikeudet.

4.
Liiton jäsen on velvollinen suorittamaan Liitolle vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsen, joka liittyy Liittoon kalenterivuoden aikana, on velvollinen suorittamaan koko vuoden jäsenmaksun. Liiton jäsen, joka maksaa Liitolle jäsenmaksunsa, mutta jonka toiminta on kuitenkin ristiriidassa liito toiminnan ja periaatteiden kanssa, voidaan erottaa Liiton jäsenyydestä yleisen kokouksen päätöksellä. Tähän kuitenkin tarvitaan ¾ kaikista annetuista äänistä.

5.
Liiton jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, menettää kaikki oikeudet, jotka Liiton jäsenyys hänelle suo.

6.
Liiton toimintaa johtaa ja hallituksena asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu viisi (5) jäsentä, joiden on oltava Suomen ortodoksisen kirkkokunnan jäseniä. Puheenjohtajan valitsee vuosikokous kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan ja muut neljä (4) jäsentä valitaan myös vuosikokouksessa ja heistä on vuosittain kaksi (2) erovuorossa.

7.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Näitä tehtäviä voidaan yhdistää antamalla niitä saman henkilön hoidettavaksi ei kuitenkaan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Sihteeri voidaan ottaa mikäli asiat vaatii johtokunnan ulkopuolella olevista Liiton jäsenistä. Rahastonhoitaja voidaan ottaa tarvittaessa Liiton ulkopuolelta.

8.
Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä kahden (2) muun jäsenen läsnäollessa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

9.
Johtokunta on kokonaisuudessaan vastuussa Liiton omaisuuden hoidosta.

10.
Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

11.
Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä johtokunnan laatima vuosikertomus ja muut Liiton hallintoa koskevat asiakirjat on maaliskuun loppuun mennessä jätettävä tilintarkastajain tarkastettavaksi. Tilintarkastajat jättäköön johtokunnalle huhtikuun 15 päivään mennessä vuosikokoukselle osoitetun kertomuksen suorittamastaan tarkastuksesta.

12.
Liiton vuosikokous on päätösvaltainen kun vähintään viisi (5) äänivaltaista jäsentä on saapuvilla.

13.
Liiton vuosikokous pidetään viimeistään elokuun loppuun mennessä. Muita yleisiä kokouksia pidetään tarpeellisiksi katsottuina aikoina tai silloin, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Aloitteen tekijät saapukoot tällöin itse henkilökohtaisesti kokoukseen. Kokouskutsu on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta johtokunnan määräämässä Liiton jäsenten keskuudessa leviävässä kirkkokunnan virallisessa äänenkannattajassa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjantekijä ja pöytäkirjan tarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Esitetään Liiton vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto.
4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja tilintekijälle.
5. Päätetään toimivan, kannattaja- ainais- ja opiskelijajäsenen jäsenmaksun suuruudesta.
6. Vahvistetaan johtokunnan laatima talousarvio ja työsuunnitelma.
7. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle.
8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja (joka kolmas vuosi).
9. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä.
10. Valitaan jäsenet tarpeellisiksi katsottaviin toimikuntiin ja edustajat niiden keskusjärjestöjen kokouksiin, joihin Liitto on liittynyt jäseneksi.
11. Käsitellään muut johtokunnan vuosikokoukselle esittämät asiat.
12. Käsitellään asiat, jotka Liiton jäsen on vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti esittänyt.

14.
Liiton sääntöjen muuttamisesta ja sen toiminnan lopettamisesta tehtävä päätös on pätevä, kun se on tehty kahdessa vähintään kahden viikon väliajan pidetyssä yleisessä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous ja päätöksen niistä on vahvistanut vähintään ¾ osaa äänestyksessä annetuista äänistä sekä että, kokouskutsussa asia on mainittava.

15.
Liiton purkautuessa on sen varat, sitten kun velat on maksettu, käytettävä liiton tarkoitusperiä edistäviin tarkoituksiin tavalla, josta viimeinen Liiton kokous päättää, tai jos se ei ole mahdollista, luovutettava Pyh. Sergein ja Hermanin Veljeskunnalle. Arkisto luovutetaan kirkkokunnan yleisen kirjaston käytettäväksi.

16.
Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.